Navigation: Проект » Дейности, свързани с повишаване на квалификацията

Дейности, свързани с повишаване на квалификацията

Дейност 1: Учебна програма за обучаеми/преподаване/оценка и оптимизиране

Квалификационната дейност 1 се фокусира върху развитието и прилагането на Учебна програма за ученици и обучаващи се в Католическото висше училище по социална педагогика в Саарбрюкен.

 

Дейност 2: Квалифициране на обучаващите се в професионалните училища и Центровете за продължаващо обучение

Квалификационна дейност 2 се отнася до продължаващото образование на работещите професионалисти. Тук става въпрос за развиване на концепция за продължаващо образование и реализиране на първите обучения. Тази концепция ще бъде оценена от ILF (Институт за обучение на преподаватели и повишаване на квалификацията), Саарбрюкен.

 

Дейност 3: Продължаващо образование за педагогически кадри, работещи в институции.

Квалификационната дейност 3 се концентрира върху институциите в избрани страни и е насочена към обучение на работещи в практиката, т.е. практици на място. Този работен пакет е концентриран върху професионалното образование на практици и потребители на място. Избраните мерки за повишаване на квалификацията ще бъдат замислени, реализирани и оценени на място, в специализираната институция/услуга.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

tl_files/Bilder/Logos/EU_flag_LLP_BG-01.jpg