Navigation: Проект » Цели

Цели

На базата на променящите се изисквания на педагогическите специалисти, с този проект ще бъде разработена обща програма и образователно съдържание (бих заменила с цялостна учебна програма и методическо ръководство), с акцент върху документацията, развитието на качеството и оценяването в областта на социалната работа с деца. Тя ще може да бъде интегрирана в образованието на обучаващите се в професионалните училища и продължаващото образование, предназначено за практикуващи възпитатели, социални педагози и социални работници. В дългосрочен план педагогическите специалисти ще могат да преценяват своята работа по-обективно чрез подобреното боравене с данните, генерирани от документацията, развитието на качеството и оценката. Това ще доведе до повишаване на качеството на работата на специалистите в сферата на социалните услуги и ще се отрази положително върху клиентите на системата за грижа: деца и техните семейства.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

tl_files/Bilder/Logos/EU_flag_LLP_BG-01.jpg